Liseberg värnar om miljön

Vi vill hela tiden göra vad vi kan för att minska vår miljöbelastning. Därför arbetar vi aktivt, systematiskt och långsiktigt med miljöfrågor.

Hur vi minskar vår miljöpåverkan

Vi arbetar för att minska miljöpåverkan inom flera olika områden. Vi undersöker regelbundet var vi har vår största påverkan och fokuserar på att göra insatser där vi får störst effekt. 

Miljökompetens och engagemang

För ett fungerande miljöarbete behövs kompetenta och engagerade chefer och medarbetare. Miljökompetens och engagemang får vi bland annat genom miljöutbildning, vilket genomförs regelbundet.

Miljöhänsyn vid inköp, projekt och upphandling

Det räcker inte att bara titta på den miljöpåverkan som har direkt koppling till vår verksamhet. Alla varor och tjänster som vi köper in har nämligen också en påverkan på miljön. Hela värdekedjan behöver beaktas och vi arbetar ständigt för att bli en bättre kravställare.

Mat och dryck

Vi vill servera bra mat till våra gäster. Mat som är både miljömässig och hälsosam. Vi vill även att det ska finnas något för alla på våra restauranger. Därför satsar vi på att servera ekologisk och närproducerad mat, utan att kompromissa med smakupplevelsen. God mat med gott samvete helt enkelt!

 • Samtliga sit down-restauranger som serverar fisk eller skaldjur i nöjesparken är MSC-certifierade, vilket står för certifierat hållbart fiske som minimerar påverkan på havsmiljön.
 • Lisebergs Wärdshus är KRAV-certifierat. Här står miljön högt i fokus och maten lagas efter säsong med så mycket ekologiska och KRAV-märkta varor som möjligt. Närproducerat är också en ledstjärna; många av kryddorna som används kommer från vår köksmästares eget trädgårdsland.
 • Det finns minst två vegetariska rätter och minst en miljömåltid på varje restaurangmeny. En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad och bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter. Hantering av livsmedel ska ske så att svinnet minskar.
 • The Green Room är vår helt vegetariska restaurang.
 • Allt vårt kaffe är rättvisemärkt.

Energi

Vi förbrukar mycket energi. Energin används bland annat för att köra attraktioner, för att värma eller kyla våra byggnader, för belysning och för att laga mat. En stor andel av den energi vi använder är elenergi, men vi har också andra energikällor som fjärrvärme och fjärrkyla. Elenergin vi förbrukar är 100 % förnybar och kommer från vindkraft. Vi äger ett eget vindkraftverk som står för ungefär 5 % av det totala elbehovet. För att använda mindre energi arbetar vi för att hitta nya energieffektiva lösningar. Som exempel byter vi successivt ut all belysning till mer energieffektiva alternativ. 

Kemikalier

Vi har som mål att använda kemikalier med så liten negativ påverkan på arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt. Därför pågår hela tiden ett arbete för att:

 • Minska det totala antalet kemiska produkter.
 • Byta ut de farligaste kemikalierna mot mindre farliga alternativ.
 • Minska riskerna som kan kopplas till våra olika arbetsmoment.
 • Ställa kemikaliekrav vid inköp och upphandling

Källsortering och återvinning

Totalt samlar vi in och källsorterar omkring 2000 ton avfall varje år. Nästintill 100 % går till återvinning och allt sorterat matavfall blir till biogas. Vi arbetar även för att minimera avfallsmängderna för att på så sätt minska vår miljöpåverkan. 

Många bäckar små

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! På Liseberg försöker vi tänka miljö och hållbarhet i stort och smått. Här är några exempel på insatser vi gör på Liseberg:

Ny kläder av återvunnen plast

Kostymerna som våra chefer, arbetsledare och övrig kostymklädd personal använder består till drygt hälften av återvunnen polyester från flaskor och förpackningar och i övrigt av bland annat merinoull. Genom att återanvända gammal plast minskar risken att den skräpar ner havet. Och dessutom minskar ju efterfrågan på ny plast.

Lokes energi återvinns

Energin i Lokes pendelrörelse återvinns i parken. Liseberg är den första nöjesparken i världen att investera i en så kallad frekvensomriktare som gör det möjligt att ta tillvara på energin vid Lokes inbromsning. Ett åk i Loke återvinner ungefär den mängd energi som det tar att driva Hissningen ett åk.

Vatten från Mölndalsån

Växterna i parken vattnas med vatten från Mölndalsån. På så sätt slipper vi använda rent dricksvatten. Dessutom finns det naturliga näringsämnen i åvattnet som även är tempererat. Både näringen och det varmare vattnet gör att växterna mår bättre. 

Hela Liseberg är miljödiplomerat

Hela verksamheten är miljödiplomerad och vi använder Göteborgsmetoden som är framtagen av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. För att bli miljödiplomerad behöver ett miljöledningssystem vara på plats och uppfylla kraven i  Svensk miljöbas kravstandard. Miljöledningssystemet är ett verktyg som skapar ordning och reda i miljöarbetet, och som samtidigt bidrar till att minska verksamhetens miljöbelastning. Externa revisorer kontrollerar varje år att kraven för miljödiplomeringen uppfylls. Se Lisebergs miljödiplom.

Mer information om miljödiplomeringen hittar du på svenskmiljobas.se och miljodiplom.se.

Miljöledningssystem

Två viktiga utgångspunkter i miljöarbetet är vår miljöpåverkan och våra intressenters olika krav. Detta beaktas i det dagliga arbetet och när vi utvecklar verksamheten. Det verktyg som styr och vägleder är vårt miljöledningssystem, som består av:

 • Hållbarhetsdirektivet – som anger Lisebergs övergripande inriktning och vilja i hållbarhetsfrågor.
 • Anvisningar – som anger arbetssätt och ansvarsfördelning när det gäller det strategiska och operativa miljöarbetet.

Hållbarhetsdirektiv

Liseberg arbetar aktivt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi agerar ansvarsfullt med utgångspunkten att vi har Liseberg till låns av kommande generationer.

Hållbarhet ingår i Lisebergs affärsmodell och de sociala, miljömässiga och ekonomiska frågorna beaktas i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten.

Hållbarhetsarbetet bedrivs systematiskt och utgör en naturlig del i verksamheten, där ständig förbättring och förebyggande åtgärder står i fokus. Tillämplig lagstiftning och andra relevanta krav följs och betraktas som minimikrav.

Liseberg bidrar till hållbar utveckling bland annat genom att:

- Vara ett Liseberg öppet för alla, som karaktäriseras av medarbetarengagemang, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet
där vi strävar efter att bemöta alla med värdighet och respekt.
- Arbeta systematiskt för en säker arbetsmiljö, ökad gästtrygghet, attraktionssäkerhet och livsmedelssäkerhet.
- Arbeta systematiskt för att minska miljöpåverkan från verksamhetens betydande miljöaspekter.
- Agera affärsetiskt korrekt och prioritera hållbara alternativ vid inköp och upphandling samt utveckla goda och hållbara relationer till våra leverantörer och samarbetspartners.
- Erbjuda arbetstillfällen, sysselsättning och olika stödinsatser.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna som är vägledande för verksamhetens mål och förbättringsåtgärder är:

• Arbetsglädje, service och jämlikt bemötande
• Säker och trygg miljö
• Resurs- och klimateffektivitet
• Ansvarsfulla inköp
• Bidrag till den lokala samhällsutvecklingen

Genom vårt hållbarhetsarbete, som präglas av nytänkande och kreativitet, kan våra gäster göra kloka val och känna trygghet i att vi tar ansvar för verksamhetens påverkan - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Antaget den 11 december 2017 av styrelsen för Liseberg.

Miljöberättelse

Lisebergs miljöarbete följs upp och utvärderas årligen. Genomförda förbättringar och viktiga miljönyckeltal sammanställs därefter i en miljöberättelse.

Läs Lisebergs senaste miljöberättelse