Hållbarhet A - Ö

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet på Liseberg? Här nedan kan du fördjupa dig i våra olika frågor och vårt hållbarhetsarbete.

Energi

Vi förbrukar mycket energi. Energin används bland annat för att köra attraktioner, för att värma eller kyla våra byggnader, för belysning och för att laga mat. En stor andel av den energi vi använder är elenergi, men vi har också andra energikällor som fjärrvärme och fjärrkyla. Elenergin vi förbrukar är 100 % förnybar och kommer från vindkraft. För att använda mindre energi arbetar vi för att hitta nya energieffektiva lösningar.

Fair trade

Allt vårt kaffe är rättvisemärkt.

Hållbarhetsdirektiv

Liseberg arbetar aktivt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Vi agerar ansvarsfullt med utgångspunkten att vi har Liseberg till låns av kommande generationer. Lisebergs Hållbarhetsdirektiv (pdf)

Inköp

Det räcker inte att bara titta på den miljöpåverkan som har direkt koppling till vår verksamhet. Alla varor och tjänster som vi köper in har nämligen också en påverkan på miljön. Hela värdekedjan behöver beaktas och vi arbetar ständigt för att bli en bättre kravställare.

Kemikalier

Vi har som mål att använda kemikalier med så liten negativ påverkan på arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt. Därför pågår hela tiden ett arbete för att:

  • Minska det totala antalet kemiska produkter.
  • Byta ut de farligaste kemikalierna mot mindre farliga alternativ.
  • Minska riskerna som kan kopplas till våra olika arbetsmoment.
  • Ställa kemikaliekrav vid inköp och upphandling

KRAV

Lisebergs Wärdshus och Järnvägsrestaurangen är båda KRAV-certifierade. Här står miljön högt i fokus och maten lagas efter säsong med så mycket ekologiska och KRAV-märkta varor som möjligt.
Källsortering

Totalt samlar vi in och källsorterar omkring 2000 ton avfall varje år. Nästintill 100 % går till återvinning och allt sorterat matavfall blir till biogas. Vi arbetar även för att minimera avfallsmängderna för att på så sätt minska vår miljöpåverkan.

LED-lampor

Ett steg i att minska vår energianvändning är att byta ut all vår belysning till mer energieffektiva alternativ. Till exempel så är 100% av lamporna under Jul på Liseberg LED.

Matsvinn

Miljöberättelse

Lisebergs miljöarbete följs upp och utvärderas årligen. Genomförda förbättringar och viktiga miljönyckeltal sammanställs därefter i en miljöberättelse.
 
Läs Lisebergs senaste miljöberättelse

Miljödiplomering miljodiplomering.png

Hela verksamheten är miljödiplomerad och vi använder Göteborgsmetoden som är framtagen av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. För att bli miljödiplomerad behöver ett miljöledningssystem vara på plats och uppfylla kraven i Svensk miljöbas kravstandard. Miljöledningssystemet är ett verktyg som skapar ordning och reda i miljöarbetet, och som samtidigt bidrar till att minska verksamhetens miljöbelastning. Externa revisorer kontrollerar varje år att kraven för miljödiplomeringen uppfylls. Se Lisebergs miljödiplom.

Mer information om miljödiplomeringen hittar du på svenskmiljobas.se och miljodiplom.se

Miljöledningssystem

Två viktiga utgångspunkter i miljöarbetet är vår miljöpåverkan och våra intressenters olika krav. Detta beaktas i det dagliga arbetet och när vi utvecklar verksamheten. Det verktyg som styr och vägleder är vårt miljöledningssystem, som består av:
 
Hållbarhetsdirektivet – som anger Lisebergs övergripande inriktning och vilja i hållbarhetsfrågor.
Anvisningar – som anger arbetssätt och ansvarsfördelning när det gäller det strategiska och operativa miljöarbetet.

Miljömåltid

På alla våra restauranger hittar du en miljömåltid på menyn. En miljömåltid ska vara baserad på miljömärkta råvaror, vara säsongsanpassad och bestå av en stor andel vegetabilier och baljväxter. Hantering av livsmedel ska ske så att matsvinnet minskar.

MSC  MSC-logo.jpg

Samtliga sit down-restauranger som serverar fisk eller skaldjur i nöjesparken är MSC-certifierade, vilket står för certifierat hållbart fiske som minimerar påverkan på havsmiljön.

Plast

Kostymerna som våra chefer, arbetsledare och övrig kostymklädd personal använder består till drygt hälften av återvunnen polyester från flaskor och förpackningar och i övrigt av bland annat merinoull. Genom att återanvända gammal plast minskar risken att den skräpar ner havet. Och dessutom minskar ju efterfrågan på ny plast.

Vatten

Växterna i parken vattnas med vatten från Mölndalsån. På så sätt slipper vi använda rent dricksvatten. Dessutom finns det naturliga näringsämnen i åvattnet som även är tempererat. Både näringen och det varmare vattnet gör att växterna mår bättre.

Vegetariskt

The Green Room är vår helt vegetariska restaurang och på varje restaurangs meny hittar du alltid minst två vegetariska alternativ.

Vindkraft

Elenergin vi förbrukar är 100 % förnybar och kommer från vindkraft. Vi äger ett eget vindkraftverk som står för ungefär 5 % av det totala elbehovet.

Återvunnen energi

Energin i Lokes pendelrörelse återvinns i parken. Liseberg är den första nöjesparken i världen att investera i en så kallad frekvensomriktare som gör det möjligt att ta tillvara på energin vid Lokes inbromsning. Ett åk i Loke återvinner ungefär den mängd energi som det tar att driva Hissningen ett åk.