Lisebergs Jubileumsprojekt

I februari 2017 sa kommunfullmäktige i Göteborg ja till Lisebergs expansionsplaner, bestående av ett upplevelsehotell och en vattenpark inomhus i anslutning till nöjesparken. Hotellet som får namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel beräknas öppna i god tid till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.

Liseberg Grand Curiosa Hotel

Det nya hotellet kommer att bli Sveriges mest fantasifulla familjehotell, helt olikt allt annat du tidigare upplevt, med barnens upptäckarlust i centrum. Med rutschkana mellan våningarna och en fullt fungerande ponnykarusell från 1923 i restaurangen, kommer Lisebergskänslan att följa gästerna från incheckning, fram till de lägger huvudet på kudden. 

 • 29 900 m² totalyta (bruttoarea)
 • 457 rum, samtliga med minst 5 bäddar
 • Restaurang med 790 sittplatser samt 130 uteplatser
 • Takbistro med 220 sittplatser samt 180 uteplatser
 • Mindre mötesanläggning

Vattenpark

Vattenparken kommer att vara helårsöppen och kommer att kännetecknas av hög tematisk och upplevelsemässig kvalitet och ha ett brett utbud som tilltalar alla typer av gäster – göteborgare såväl som turister.

 • 18 000 m² yta inomhus
 • 2 200 gäster kan besöka vattenparken samtidigt
 • 8 upplevelsepooler
 • 10 vattenrutschkanor
 • Vattenlek för olika åldrar
 • 350 sittplatser i restaurangen

Tematisering

Det planerade temat för de båda anläggningarna är inspirerat av Göteborgs historia och det Ostindiska Kompaniet i kombination med Lisebergs eget unika dna.

Bra att veta

Aktuell information

 
12 februari – Avstängningar och markarbeten för Lisebergs nya hotell

Produktionen av Liseberg Grand Curiosa Hotel är nu igång. Vi vet att det kan komma att påverka och ibland störa omgivningen under tiden vi bygger, men vi planerar att genomföra projektet på bästa möjliga sätt för omgivning och grannar.

I januari påbörjades sanering av marken från tidigare verksamheter och snart startar omläggning av ett flertal ledningar i mark som behöver läggas om.

Avstängningar

För detta och projektets fortsatta framdrift kommer vi från och med vecka 7 att stänga av Getebergsled för allmän fordonstrafik och till slut även för gående. Under byggtiden får vi hänvisa samtliga trafikanter annan väg, där bron vid Vörtgatan ligger närmast. När hotellet står klart kommer det finnas en gång- och cykelbana som förbinder Mölndalsvägen med Nellickevägen igen. Se karta över byggområdet.

Störande arbeten

Vecka 8 startar pålningsarbetet och första fasen beräknas pågå t o m vecka 16. Arbetet sker mellan kl. 07-19, måndag till torsdag.

Vi kommer arbeta med ljudreducerande åtgärder så som ljudmatta runt hammaren på pålningsmaskinen och ljudabsorbenter inom arbetsområdet. Dock är det svårt att förhindra ljudspridning helt då ljud ibland studsar på oväntat sätt. Vi följer upp arbetet med ljud- och vibrationsmätare för att inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden. 

Vi återkommer med ny information inför nästa pålningsfas. Har ni frågor rörande störande arbeten, vänligen kontakta Oskar som jobbar med våra omgivningspåverkande arbeten:

Oskar Nyberg, AFRY
Mail: [email protected]
Telefon: 0709-95 23 68

23 september – Grönt ljus för Lisebergs hotellprojekt, beslut från Lisebergs styrelse

Efter drygt två års plan- och projekteringsarbete kunde Lisebergs styrelse den 23 september godkänna kalkylen för hotelldelen av projektet. Det betyder att Liseberg nu kan börja bygga det hotell som fått namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel.

Grand Curiosa Hotel kommer att bli Sveriges mest fantasifulla familjehotell med barnens upptäckarlust i centrum. Med rutschkana mellan våningarna och en fullt fungerande ponnykarusell från 1923 i restaurangen, kommer Lisebergskänslan att följa gästerna från incheckning, fram till de lägger huvudet på kudden. 

Bygget av Grand Curiosa kommer att inledas redan nu i höst och det första synliga tecknet är att markarbeten påbörjas. Arbetet fortsätter sedan för att hotellet ska öppna i god tid till Lisebergs 100-årsjubileum 2023.

Kalkyler för etapp 2 i expansionen, vattenparken, förväntas antas i Lisebergs styrelse under 2020.

6 juli – Ny markparking öppnar vid Lisebergs södra entré

Den nya markparkeringen är nu färdigställd och öppnar lördag 6 juli. Totalt rymmer den nya parkeringen 900 parkeringsplatser, varav 50 blir laddplatser för elbilar (som öppnar först i slutet av sommaren), samt uppställningsplatser för bussar.

Under Lisebergs högsäsong kommer vi ha dubbel parkeringskapacitet då både den nya parkeringen och den befintliga södra parkeringen är öppna.

Arbetet pågår för södra parkeringen där hotell och vattenpark kommer att byggas. Systemhandlingsfasen befinner sig nu i slutskedet och arbetet med detaljutformning och bygghandlingar beräknas påbörjas tidig höst. I samband med att detaljprojekteringen startar kommer nuvarande södra parkeringen att stängas för att påbörja markarbeten samt ledningsomläggningar.

8 april 2019 – Nästa steg i Jubileumsprojektet

Nu är rivningen av växellådsfabriken klar och färdigställandet av den nya markparkeringen fortsätter. Under tiden den nya markparkeringen färdigställs kommer det att fortsatt ske transporter till och från platsen. Vi planerar för att detta kommer att genomföras på bästa möjliga sätt för omgivning, grannar, gäster och medarbetare.

Den nya parkeringen planeras vara klar i början av sommaren, lagom till Lisebergs högsäsong. Totalt kommer den nya parkeringen rymma 900 parkeringsplatser, varav 50 blir laddplatser för elbilar, samt uppställningsplatser för bussar.

Under tiden pågår arbetet för södra parkeringen där hotell och vattenpark kommer att byggas. Systemhandlingsfasen befinner sig nu i slutskedet och arbetet med detaljutformning och bygghandlingar beräknas påbörjas tidig höst. I samband med att detaljprojekteringen startar kommer nuvarande södra parkeringen att stängas för att påbörja markarbeten samt ledningsomläggningar.

17 oktober 2018 – Rivning av den gamla växellådsfabriken

Den 17/10 kommer den del av växellådsfabriken närmast Nellickevägen/Sofierogatan att rivas. Rivningen kommer utföras nattetid med start klockan 19:00 den 17/10 och planeras att pågå till 05:00 in på torsdagen.

Det innebär att Sofierogatan kommer vara avspärrad för genomfartstrafik till kl. 05.00 torsdag morgon. Även angränsande del av Nellickevägen berörs. Skyltar och vakter kommer vara utplacerade. Gångtrafik kommer tillåtas utmed trottoaren vid Balder.

Vid frågor kontakta Peter Axelsson, Projektledare Sweco, telefon 0733-93 02 26.

14 september 2018 – Första ”badtaget” – ännu ett steg på vägen mot Lisebergs Jubileumsprojekt 

Idag togs ännu ett steg på vägen mot Lisebergs Jubileumsprojekt när rivningen av den gamla växellådsfabriken inleddes. Istället för ett traditionellt första spadtag fick familjen Wikberg, som korats till Sveriges mest badsugna familj, ta det första ”badtaget” genom en symbolisk vattenballongkastning.

Rivningen av den gamla växellådsfabriken är det första synliga steget på att något är på gång söder om Lisebergsparken. Där växellådsfabriken ligger idag ska det anläggas en ny markparkering som kommer att frigöra Södra parkeringen, det vill säga den mark där Jubileumsprojektet planeras att byggas.

Läs hela pressmeddelandet här.

8 juni 2018 – Nästa steg i Jubileumsprojektet

Liseberg har nu startat arbetet med att förbereda för det nya hotellet med vattenpark, som kommer att byggas där Södra parkeringen ligger idag. Första steget blir att påbörja arbetet med en ny markparkering öster om Mölndalsån. Den gamla växellådsfabriken som står där idag kommer att rivas för att göra plats för den nya markparkeringen. Rivningsentreprenaden startades 1 maj med inventering och demontering av material och utrustning som kan återanvändas. Därefter sker ett saneringsarbete av rivningsmassor. Den fysiska rivningen med stora maskiner kommer att starta efter semestern. Nya rivningsmaskiner kommer att användas och rivning kommer att ske norrifrån och genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.

Transport av rivningsmassor sker i större utsträckning under september-oktober. Vi kommer att planera så att det sker på bästa möjliga sätt för omgivning, grannar, gäster och medarbetare. Transporterna kommer att ske via Vörtgatan, Mölndalsvägen och vidare till Kallebäcksmotet. Rivningsarbetet är planerat att vara färdigställt i sin helhet vid årsskiftet 2018/2019. Därefter kommer nästa steg att inledas med att iordningställa markparkeringen.

Nästa steg i Jubileumsprojektet är att tillsammans med NCC engagera projektörer som skall projektera Jubileumsprojektet. Detta påbörjas parallellt med rivningsarbetet.

15 maj 2018 – NCC bygger Lisebergs nya vattenpark och hotell

Liseberg har nu valt partner för uppförandet av Jubileumsprojektet. Uppdraget omfattar bland annat en vattenpark, ett upplevelsehotell och parkeringar. Liseberg, genom utvecklingsbolaget Liseberg Skår AB, har budgeterat uppdraget till cirka 2 miljarder SEK. Projektet påbörjas direkt efter sommaren.

Läs hela pressmeddelandet här.

Informationsmöte rörande Lisebergs Jubileumsprojekt

Liseberg bjuder in till ett informationsmöte för våra grannar i syfte att presentera Jubileumsprojektet. Vi avser att redogöra för hur projektet kommer att se ut och hur det kommer att påverka omgivningen under byggnationen.

Var: Lisebergsteatern, ingång via Lisebergs huvudentré.
När: Onsdagen den 2 maj, klockan 18.00. Mötet beräknas vara klart 19.00.
Hur: Ingen anmälan krävs, vi bjuder på enklare förtäring med start 17.30.

18 december 2017 – Information om upphandling

Liseberg har 2017-11-30 valt att avbryta upphandlingen av Entreprenör till Jubileumsprojektet. Orsaken är att inga anbud har kommit in till oss. Vi kommer nu att gå igenom den gjorda upphandlingen för att justera underlaget till att passa den rådande marknaden. Vi ser både över tidplanen för projektet samt avtalsdelen.

Vi räknar med att publicera en ny upphandling i början på februari 2018. Upphandlingen kommer att ske genom så kallat öppet förfarande.

Upphandling av Konsulter till Jubileumsprojektet

Liseberg kommer att tillsammans med utsedd totalentreprenör starta upp projektering av systemhandlingen genom upphandling av konsulter under våren/sommaren 2018. 

25 september 2017 – Information om upphandling

Upphandling av Entreprenör till Jubileumsprojektet

Liseberg har, 2017-09-22, publicerat upphandlingen av entreprenör till Lisebergs Jubileumsprojekt.

 • Upphandlingen finns på Tendsign, www.tendsign.com
 • Namnet på upphandlingen + dnr: Lisebergs Jubileumsprojekt, dnr 17-0651. 

Upphandling av Konsulter till Jubileumsprojektet

Liseberg kommer att tillsammans med utsedd totalentreprenör starta upp projektering av systemhandlingen genom upphandling av konsulter under januari månad 2018. Målet är att ha en färdig systemhandling under Q3 2018. Detaljprojektering kommer att påbörjas under Q4 2018 givet en överenskommen budget och riktpris med entreprenören. Start av produktion planeras till Q2 2019. Tiderna är preliminära och kommer att fastställas tillsammans med utsedd entreprenör.

6 juli 2017 – Information om upphandling av Entreprenör

Upphandling

 • Upphandlingen sker inom LOU och genom så kallad ”öppet förfarande”
 • Upphandlingen avser både vattenparken och hotellet
 • Parkering kommer i senare skede som en separat upphandling
 • Förfrågningsunderlag skickas ut i början på september
 • Minimum 30 dagar att svara på förfrågan

Tidplan

 • September, 2017 förfrågningsunderlag skickas ut
 • Oktober, 2017 utvärdering och intervjuer
 • Januari, 2018 start systemhandlingar
 • Start produktion under 2019