Världens mest hållbara nöjespark

Till 2025 ska vi bli världsledande inom hållbar parkverksamhet. Utifrån de fem områden som vi anser är viktigast och där vi kan göra störst skillnad har vi satt upp fem hållbarhetsmål för att hjälpa oss att göra kloka och hållbara val för framtidens Liseberg.

Hållbarhet för Liseberg handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vi förvaltar och utvecklar verksamheten med utgångspunkten att vi har Liseberg till låns av kommande generationer. Vårt arbete med hållbarhets styrs av Lisebergs Hållbarhetsdirektiv.

Lisebergs viktigaste hållbarhetsfrågor

Eftersom hållbarhet rymmer många olika frågor har Liseberg genom en väsentlighetsanalys ringat in de frågor som är viktigast för oss att arbeta med. Här har vi utgått från vad våra intressenter tycker är viktigt, vilken påverkan verksamheten har på människa och miljö samt de utmaningar och möjligheter detta inne bär för oss.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor:

  • Säker och trygg miljö
  • Arbetsglädje, service och jämlikt bemötande
  • Resurs- och klimateffektivitet
  • Bidrag till den lokala samhällsutvecklingen
  • Ansvarsfulla inköp

Utvecklingsplan och målsättning

För att lyckas med vårt arbete för en hållbar framtid behöver vi en gemensam riktning. Lisebergs utvecklingsplan för hållbarhet beskriver vår målsättning att bli världsledande inom hållbar parkverksamhet och innehåller fem hållbarhetsmål och 22 delmål som alla kopplar till våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Åtgärder och initiativ genomförs stegvis och under flera år. Samtliga mål ska vara uppfyllda senast under år 2025. I tabellen kan du se hur vi ligger till:

*Måluppfyllelsen avser 2019 då ingen ny bedömning kunnat göras under 2020 pga att verksamheten inte varit igång som normalt under året.

OMRÅDE HUVUDMÅL DELMÅL *HUR LIGGER VI TILL KOMMENTAR
SÄKER OCH TRYGG MILJÖ Vi är Sveriges tryggaste nöje 50% färre arbets-skador jämfört med 2019 tumme_upp60grön.png Att Liseberg upp-fattas som en säker och trygg plats är högsta prioritet och vi har väl fungerande arbets-sätt, etablerade sedan länge. När pandemin var ett faktum tog vi snabbt fram anpassade rutiner och praktiska lösningar för att minimera smitt-spridning. Tyvärr fick vi aldrig chan- sen att öppna parken på ett ansvarsfullt sätt, något som också påverkat våra möj- ligheter att jobba vidare med del-målen.
Inga allvarliga attraktionsincidenter tumme_upp60grön.png
100% svarar 4 & 5 på frågan om dom känner sig trygga på Liseberg tumme_upp60grön.png
Liseberg har branschens starkaste säkerhetsprofil tumme_upp60grön.png
ARBETSGLÄDJE, SERVICE & JÄMNLIKT BEMÖTANDE Vi är en destination för alla Liseberg är Sveriges bästa arbetsplats tumme_upp60grön.png Arbetsglädje, service och jämlikt bemötande är viktiga frågor för Liseberg och nöjda gäster avgörande för vår långsiktiga överlevnad. Arbetet med delmålen kräver resurser och insatser från olika delar av organisa-tionen & eftersom förutsättningarna för detta för-sämrats till följd av pandemin har vi inte kunnat få den utveckling under året som vi hade hoppats.
Liseberg är en av Sveriges tio mest jämnställda arbetsplatser tumme_neutral60_orange.png
Lisebergs personalstyrka speglar lokal-samhället tumme_neutral60_orange.png
>96% nöjda gäster tumme_neutral60_orange.png
Liseberg har ett systematiskt och branchledande arbetssätt kring tillgänglighetsfrågor och tar hänsyn till tillgänglighet vid alla ny- och ombyggnationer tumme_upp60grön.png
RERSURS- OCH KLIMATEFFEKTIVITET Vi har så lite klimatpåverkan som möjligt Lisebergs verksamhet är 100% klimatneutral tumme_neutral60_orange.png Delmålen som syftar till att minska vår miljöpåverkan och bidra till resurs- och klimat-effektivitet kräver resurser och in- satser från olika delar av organisationen. Eftersom för-utsättningarna för detta försämrats till följd av pandemin har vi inte kunnat få den utveckling som vi hade hoppats. Några positiva åtgärder som trots allt prioriterats är energikartläggning, fortsatt utredning om klimatneutral verksamhet och dialoger om hållbart resande med flera externa aktörer.
Det hållbara resandet till och från parken har ökat tumme_neutral60_orange.png
>80% miljömärkt eller på annat sätt miljöanpassat sortiment tumme_upp60grön.png
Inga engångs-artiklar i plast tumme_upp60grön.png
30% lägre energiförbrukning jämfört med 2015 tumme_upp60grön.png
100% av Lisebergs nyproduktion av byggnader uppfyller kraven för miljöcertifiering tumme_ner60_hjärta.png
50% lägre osorterat avfall än 2018 tumme_neutral60_orange.png
5% mindre matavfall varje år tumme_neutral60_orange.png
ANSVARSFULLA INKÖP Våra gäster roar sig med gott samvete Hållbarhetskrav ställs i samtliga annonserade upphandlingar tumme_upp60grön.png Med ansvarsfulla inköp som verktyg kan Liseberg bidra till måluppfyllelse inom flera områden. För varje upphandling där vi ställer tydliga hållbarhetskrav bidrar vi till förbättringar. Det finns dock stora utmaningar, särskilt när det gäller uppföljning av ställda krav. Detta är ett arbete som kräver resurser och eftersom för-utsättningarna för detta försämrats till följd av pandemin har vi inte kunnat få den utveckling under året som vi hade hoppats.
100% av alla leverantörer följs upp avseende ställda hållbarhetskrav tumme_neutral60_orange.png
BIDRAG TILL DEN LOKALA SAMHÄLLSUTVECKLINGEN Vi bidrar till att göra Göteborg till en bättre plats att bo, verka och vistas i Turistekonomisk betydelse ≥5 miljarder kronor tumme_upp60grön.png Lisebergs Jubileumsprojekt med byggnationen av ett tematiserat upplevelsehotell och en vattenpark, har fortsatt som planerat under året. Denna långsiktiga satsning är positiv för lokalsamhället och särskilt besöks-näringen som blivit hårt drabbad under pandemin. På sikt kommer Jubileums-projektet få stor turistekonomisk betydelse. Eftersom parken varit stängd har inga scen-framträdande genomförts. Stödinsatser har endast delats ut i liten omfattning.
5% av omsättningen till kultur, tillgänglig för många   tumme_upp60grön.png
2% av omsättningen till stödinsatser  tumme_upp60grön.png