Ägare och ägardirektiv

Liseberg tillhör göteborgarna. Liseberg är nämligen ett av Göteborgs Stads kommunala bolag. Därför har Liseberg en politiskt tillsatt styrelse och det är kommunfullmäktige som bestämmer principerna för hur bolaget ska styras.

Våra ägare

Liseberg AB är, bortsett från två preferensaktier, helägt dotterbolag till Göteborg & Co Träffpunkt AB som är direkt helägt av Göteborgs Stadshus AB som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Organisationen presenteras i sin helhet på Göteborg Stadshus ABs webbplats.

Så styrs vi

Det är ägardirektivet som sätter ramarna för vår verksamhet. Förutom ägardirektivet styrs vår verksamhet även av bolagsordningen och styrdokument från kommunfullmäktige. När det gäller frågor som är av principiell betydelse eller av stor vikt, ska bolaget inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande.

Lisebergs uppdrag

I ägardirektivet formuleras Lisebergs uppdrag så här:

”Lisebergsparken skall vara en av de ledande nöjesparkerna i Europa och ha en inriktning mot att bli en ledande turistattraktion året om. Nöjesparken bör ha en prispolitik som medger att alla kan besöka parken och ta del av dess utbud.


Koncernen ska, i aktiv samverkan med andra aktörer inom turism och evenemangsnäringarna, medverka till att Göteborg blir en så attraktiv stad, att resandet till och vistelsen i Göteborgsområdet ökar.Lisebergskoncernens olika verksamheter skall utgå från den skandinaviska kulturtraditionen men också fånga upp traditioner från andra kulturer i syfte att verksamheterna ska tilltala och vara tillgänglig för alla göteborgare oberoende av nationellt ursprung och ålder.Lisebergskoncernens verksamheter med underhållning, attraktioner, restauranger och boende skall vara av hög klass. Verksamheterna skall präglas av kvalitet, säkerhet, service, variation och förnyelse.Liseberg bidrar med sin verksamhet till en god marknadsföring och stärker namnet Göteborg så att staden kan konkurrera nationellt och internationellt om attraktiva evenemang.Inom turismsektorn och nöjesparksmarknaden pågår förändringar och omstruktureringar såväl nationellt som internationellt. För att säkerställa koncernens uppdrag kan olika former av samarbete sökas med andra, exempelvis att ingå samarbetsavtal eller bilda delägda dotterbolag. Sådant samarbete skall vara av ett allmänintresse för kommunen och bidra till en positiv utveckling av koncernen och till marknadsföringen av Göteborg.Koncernens utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet. Tillfredställande lönsamhet ska uppnås för att säkerställa självfinansiering.”