Villkor för utställare

Allmänna villkor för utställare på Liseberg AB

1. Bakgrund och tillämpning

1.1. Liseberg AB (nedan ”Liseberg”) kommer under den tidsperiod som anges i underlaget att anordna angiven aktivitet i Lisebergsparken.

1.2. Dessa allmänna villkor (nedan ”Villkoren”) skall äga tillämpning i avtal mellan Liseberg och utställaren (nedan kallad ”Utställaren”) (nedan gemensamt kallade ”Parterna”). Villkoren används dock även som information till företag som anmäler intresse för att vara utställare.

1.3. Villkoren avser att reglera mellanhavanden och förhållningssätt mellan Liseberg och Utställaren under Aktiviteten. Villkoren utgör därför en del av det avtal (nedan
”Avtalet”) Parterna upprättat avseende hyra av utställningsplats i Parken (nedan ”Utställningsplatsen”).

1.4.  I den mån Villkoren avviker från Avtalet äger Avtalet företräde.

2. Lisebergs åtagande och ansvar

2.1. Liseberg åtar sig att tillhandahålla Utställningsplatsen till Utställaren under avtalad tid.

2.2. Liseberg åtar sig att sköta allmän renhållning utanför Utställningsplatsen.

2.3. Liseberg åtar sig att uppföra utställningsmonter, tält, marknadsstånd, bod eller motsvarande (nedan ”Hyresobjektet”) i enlighet med Avtalet.

2.4. Liseberg åtar sig att tillhandahålla en elanslutning till Utställningsplatsen. För det fall Utställaren vill ha tillgång till ytterligare elanslutningar eller annan utrustning skall detta överenskommas särskilt samt debiteras enligt prislista. Förbrukning av el debiteras enligt överenskommelse. Liseberg kan inte hållas ansvarig för skador eller andra konsekvenser med anledning av avbrott i elanslutningen/elförsörjningen.

2.5. Liseberg åtar sig inte att tillhandahålla elektriker eller snickare. Enligt särskild överenskommelse kan Liseberg dock komma att erbjuda sådana tjänster, vilka debiteras enligt gällande prislista.

2.6. Liseberg ansvarar inte för skada Utställaren eller dennes anställda orsakar Lisebergs besökare. Liseberg ansvarar inte heller för skador som besökare åsamkar Utställaren eller dennes egendom.

2.7. Liseberg åtar sig att bedriva allmän vakthållning dygnet runt, men påtar sig inget ansvar för utställda varor eller Utställarens egendom.

2.8. Avtalet innebär inte att Liseberg åtar sig att erbjuda Utställaren rätten att hyra Utställningsplats nästkommande år. Inte heller innebär Avtalet att Utställaren kommande år har förtur till att hyra särskilt Utställningsplats.

3. Utställarens åtagande och ansvar 

3.1. Utställaren ansvarar själv för att sköta renhållning inom Utställningsplatsen.

3.2. Utställaren ansvarar för att dess tillverknings- och leveranskapacitet täcker samtliga öppetdagar under den aktuella hyresperioden, vilket är en förutsättning för Avtalet.

3.3. Utställaren åtar sig att vid hyrestidens slut lämna Hyresobjektet väl avstädat och i enlighet med anvisningar i Avtalet. Om Utställaren hyrt utrustning av Liseberg skall även denna överlämnas vid hyrestidens slut. Utrustningen skall vara i samma skick om vid hyrestidens start. Om så inte sker äger Liseberg rätten att debitera Utställaren för erforderlig städning. Liseberg äger även rätten att debitera Utställaren för eventuella reparationer.

3.4. Utställaren ansvarar för att den verksamhet denne bedriver på Utställningsplatsen är förenlig med gällande lagar och föreskrifter och inte strider mot gängse etik och moral.
Utställaren bedriver sin verksamhet enligt god affärssed och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning får
förekomma.

3.5. Det åligger Utställaren att själv svara för nödvändiga tillstånd och anmälningar för den bedrivna verksamheten. Utställaren ska senast vid ankomsten till Liseberg överlämna kopia på tillstånd och anmälningar som erfordras för den verksamhet som ska bedrivas vid Utställningsplatsen. Ett sådant överlämnande innebär inte att Liseberg övertar Utställarens ansvar för att inneha nödvändiga tillstånd och anmälningar. På begäran ska F-skattebevis uppvisas. Liseberg förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om Utställaren, som intygat att denne inte har några betalningsanmärkningar.

3.6. Utställaren ska överlämna uppgifter om försäljningsomsättning under den aktuella perioden på sätt som framgår av Avtalet. Liseberg äger rätten att kontrollera överlämnade uppgifter mot Utställarens kassaregister och möjlighet att verifiera uppgiften med revisorsintyg.

3.7. Det åligger Utställaren att teckna och vidmakthålla tillfredställande ansvars- och egendomsförsäkring för verksamheten och i verksamheten anställd personal samt all
egendom, egen eller förhyrd som används i verksamheten.

3.8. Utställaren ansvarar för att de varor och tjänster som saluförs uppfyller gällande bestämmelser för saluföring samt produktansvar och att dessa är tillverkade under förhållanden som inte strider mot lag eller internationella konventioner.

3.9. Liseberg ser med fördel att det sortiment av varor och tjänster Utställaren erbjuder är ekologiska och framtagna med så låg miljöbelastning som möjligt samt att arbetsvillkoren för dem som tillverkat produkterna är goda och i överensstämmelse med tillämpliga internationella konventioner.

3.10. Utställaren ansvarar för den skada denne orsakar Liseberg eller Lisebergs besökare.

3.11. Utställaren åtar sig att endast saluföra det sortiment som anges i Avtalet. Utställaren åtar sig att omedelbart upphöra med saluföring och exponering av en vara om Liseberg
meddelar att varan bedöms som uppenbart olämplig.

3.12. Utställaren åtar sig att under inga omständigheter lämna Utställningsplatsen obemannad under Lisebergs öppettider. Förberedelser och iordningsställande ska vara klart senast 30 minuter innan Liseberg öppnar.

3.13. Utställaren har arbetsmiljöansvaret för sin personal. Utställaren är i sin tur underordnad Lisebergs ansvar att samordna föreskrivna arbetsmiljöåtgärder.

3.14. Utställaren och av Utställaren anställd personal ska följa Lisebergs ordningsregler. Det är av stor vikt att Utställaren eller av Utställaren anställd personal uppträder hövligt och
respektfullt gentemot Lisebergs personal och gentemot besökare i Lisebergsparken.

4. Sekretess m m

4.1. Utställare får inte till tredje man lämna ut information, handlingar eller på annat sätt återge uppgifter som Utställaren får av Liseberg och som kan betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör Lisebergs interna förhållanden. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som Utställare kan visa har blivit känd för hen på
annat sätt än genom Lisebergs tillhandahållande eller information som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Utställare är skyldig enligt lag att lämna ut
uppgifter. Sekretesskyldigheten enligt denna punkt gäller under avtalstiden och under tre år efter det att avtalet upphört att gälla.

4.2. Utställaren äger inte rätt att utan Lisebergs skriftliga medgivande använda Lisebergs företagsnamn eller logotyp i marknadsföring eller annan publicerad information.

5. Hyresobjektet och hyra avmarkyta utanför Utställningsplatsen

5.1. Hyra av det i Avtalet definierade Hyresobjektet inkluderar ej markyta utanför Utställningsplatsen. Om Utställaren önskar hyra markyta utanför Utställningsplatsen skall detta särskilt framgå av Avtalet.

5.2. Liseberg kan inte garantera att det går att öppna Hyresobjektet åt mer än ett håll.

6. Musik

6.1. Liseberg svarar för allt musikutbud. Det råder generellt förbud mot musik eller andra ljudeffekter. Tillstånd för musikåtergivning kan erhållas efter beviljad ansökan hos Liseberg.

7. Transporter och bilkörning i parken samt parkering 

7.1. Biltransport i samband med leveranser eller av annat skäl för endast utföras i samråd med Liseberg och ska ske före eller efter parkens öppettider och i enlighet med Lisebergs
trafikbestämmelser. Dessa trafikbestämmelser erhålles av Lisebergs säkerhetschef.

7.2. Av säkerhetsskäl skall samtliga transporter vara klara i god tid, minst 30 minuter eller i enlighet med vad som anges i anmälningshandlingarna, före Lisebergs öppning. Inga bilar
får köra i parkområdet utan skriftligt tillstånd från ansvarig projektledare efter denna tid. Vid behov av akuta transporter under öppettid skall Lisebergs driftschef kontaktas.

7.3. Parkering för Utställaren och dennes personal får endast ske på av Liseberg anvisad plats.

8. Skyltning och inredning

8.1. Exteriör skyltning med Utställarens namn ombesörjs av Liseberg. Alla skyltar har gemensamt typsnitt och utseende. Utställaren äger inte utan Lisebergs godkännande rätten att utföra exteriör skyltning.

8.2. Utställaren svarar för inredning i sitt hyresobjekt. Det är av största betydelse att Utställaren lägger stor vikt vid uppbyggnad av en inspirerande miljö. Inredningen ska utföras så att den väl svarar mot det sortiment som är godkänt och överensstämmer med Lisebergs övriga miljö.
Liseberg förbehåller sig rätten att påfordra ändring av utförd inredning om sakliga skäl härför föreligger

9. Betalning och fakturering 

9.1. Utställaren ska utge ersättning för Hyresobjektet i enlighet med vad som framgår av Avtalet. Om anmälningsavgift skall utgå faktureras denna i samband med bekräftelse av anmälan.
Om ytterligare ersättning ska utges mellan parterna ska detta vara särskilt avtalat. Fakturering sker med betalningsvillkor 30 dagar netto.

9.2. Betalningsvillkor för utställd faktura är 30 dagar netto.

9.3. Betalas faktura för sent utgår dröjsmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635).

10. Uppsägning och förtida upphörande

10.1. Om Utställaren brister i efterlevnad av dessa villkor eller vad parterna överenskommit eller på annat vis åsidosätter allmänna ordningsregler för nöjesparken kan Avtalet bringas till förtida upphörande. Utställaren äger härvid inte rätten att erhålla någon reduktion av erlagd hyra.

10.2. Avtalet kan också bringas till förtida upphörande eller avbrott i parts åliggande vid händelse att parter till följd av eldsvåda, storm, åsknedslag, vattenflöde, explosion, upplopp, stängning efter myndighets påbud eller på grund av avbrott i, eller minskning av, energitillförsel, konflikter på arbetsmarknaden (även inom Liseberg), eller av varje annan liknande orsak även om den inte är att hänföra till force majeure, nödsakas väsentligt inskränka eller helt upphöra med verksamhetens
bedrivande, och driften inte kan återupptas i normal omfattning inom avtalstiden. Denna rätt kan också tillämpas i den händelse myndighet meddelar förbud mot nöjesparkens öppethållande i normal omfattning.

10.3. Annullering av anmälan/hyresavtal medför inte befrielse från erläggande av minimihyra och hyra för beställd plats. Undantaget är om sjukdom ligger till grund för att inte kunna genomföra deltagandet. Då återbetalas monterhyra (minimihyra återbetalas inte) mot uppvisande av sjukintyg
från legitimerad läkare.

11. Överlåtelse av avtalet och andrahandsuthyrning

11.1. Part äger inte rätten att överlåta sina skyldigheter eller rättigheter enligt Avtalet utan motpartens skriftliga godkännande.

11.2. Utställaren äger inte rätten att hyra ut Utställningsplatsen i andra hand. Det är således endast Utställaren som får bedriva verksamhet på Utställningsplatsen.

12. Direktiv - alkohol och droger

12.1. Vad som anges under denna punkt omfattar samtliga anställda inom Liseberg, Utställare, entreprenörer, inhyrd personal och leverantörer.

12.2. För att säkerställa gästers och medarbetares säkerhet ska vi ha en nykter och drogfri arbetsmiljö inom Liseberg. Därför accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad personal eller
externa parter som utför arbete på Liseberg. Arbetsuppgifter som kan påverka säkerheten är helt oförenliga med bruk av alkohol och droger. Bruk av alkohol och droger utanför arbetsplatsen får inte ske så att det påverkar säkerheten, arbetsmiljön eller arbetskapaciteten. Det får heller inte
påverka eller skada förtroendet för Liseberg och varumärket.

12.3. Definitioner

Med alkohol avses drycker med en alkoholhalt som överstiger den i lättöl eller motsvarande.

Med droger avses narkotika, dopningsmedel och icke medicinskt användande av läkemedel samt hälsofarliga ämnen (ex vis nätdroger, lösningsmedelsbaserade produkter och icke narkotikaklassade ämnen).

12.4. Utställare eller någon med anknytning till denna som utför arbeten på eller för Liseberg som är påverkad av alkohol eller droger ska ej vara kvar på arbetsplatsen utan kommer att avvisas från Liseberg. Utställare har därigenom även en skyldighet att utge ersättning för eventuell skada som
därigenom åsamkas Liseberg.

13. Tvister och lagval

13.1. På Avtalet ska svensk rätt tillämpas. Eventuella tvister angående Avtalet, dess tillkomst, innehåll, tolkning, tillämpning eller därmed förenade rättigheter och skyldigheter ska mellan Parterna förhandlas omgående och i god tro i avsikt att nå förlikning. Om förlikning ej nås ska tvist
avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.